پی‌جویی و اکتشاف

تحلیل داده‌های اکتشافی و تلفیق آن‌ها با هدف پتانسیل‌یابی مواد معدنی ( داده مبنا و دانش محور)

انجام عملیات اکتشاف مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی

برداشت و تفسیر تخصصی داده‌های ژئوفیزیک اکتشافی (مگنتومتری، IP&RS و پتانسیل خودزا)

انتخاب روش مناسب و طراحی شبکه و برداشت نمونه‌های ژئوشیمیایی (رسوبات آبراهه‌ای، لیتوژئوشیمی، هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی خاک)

تجزیه و تحلیل و پردازش تخصصی داده‌های ژئوشیمیایی

مطالعات دورسنجی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای مالتی اسپکترال و هایپراسپکترال (World view3 ,Hyperion, HyMap)

نظارت بر حفاری، لاگینگ مغزه‌های اکتشافی و نمونه برداری از آن‌ها

ارزیابی و تخمین ذخیره منابع معدنی با بکارگیری روش‌های نوین

بررسی‌های فنی اقتصادی با بکارگیری نرم افزارهای پیشرفته

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس‌های مختلف

تهیه و مطالعه مقاطع پتروگرافی و مینرالوگرافی