مطالعات منابع آب

مطالعه آب‌های سطحی

بررسی منابع آب‌های زیرزمینی

تعیین حوزه‌های آب‌های شور و شیرین

بررسی کیفیت آب‌های زیر سطحی

تعیین محل حفاری چاه‌های آب