زمین شناسی مهندسی

مطالعه سطح‌های زیرزمینی

انتخاب محل(Site Selection)

مطالعات سطح‌ها و سازه‌های بزرگ

مطالعات پی

انتخاب مسیر شریان‌های حیاتی