مکان‌یابی حفر چاه آب اسدیه

هدف

شناسایی بهترین محل حفر چاه آب کشاورزی در منطقه اسدیه

کارفرما: بخش خصوصی

عملیات انجام شده

بازدید مهندسی و زمین شناسی از محدوده مورد بررسی

طراحی شبکه برداشت ژئوفیزیک اکتشافی به روش سونداژزنی الکتریکی

برداشت تعداد ۲۰ سونداژ ژئوالکتریک با دستگاه فرانسوی syscal iris

تفسیر و تحلیل نتایج برداشت ژئوفیزیکی و انتخاب محل بهینه حفر چاه آب کشاورزی

تصاویر پروژه

برای دیدن سایز واقعی عکس ها روی آن ها کلیک کنید.

موقعیت پروژه