اکتشاف عمومی مس محدوده اکتشافی شارغنج

هدف

پی جویی و اکتشاف مقدماتی در محدوده اکتشافی شارغنج – غرب بیرجند

شرح خدمات پیش بینی شده

نتایج حاصل از تحلیل های ژئوشیمیایی نشانگر آنومالی قوی مس در محدوده اکتشافی می باشد. به منظور بررسی های تکمیلی در این محدوده پردازش تصاویر ماهواره ای به منظور بارزسازی دگرسانی های گرمابی، عملیات پی جویی زمین شناسی، نمونه برداری ژئوشیمیایی و برداشت های زمین شناسی پیش بینی شده است.

تصاویر پروژه

برای دیدن سایز واقعی عکس ها روی آن ها کلیک کنید.

موقعیت پروژه